Abyudaya Mahila Yuvajana Sangam, Thungathurthy, Nalgonda, Andhra Pradesh