Adarsh Gram Vikash Yuva Club, Nabinagar, Aurangabad, Bihar