Dr Ambedkar Elaingar Narpani Mandra, Tiruvalangadu, Tiruvallur, Tamil Nadu

Youth club name: Kuppan Kandigai Dr Ambedkar Elaingar Narpani Mandra

Club ID: 75740
Village Name: Kuppan Kandigai
Block Name: Tiruvalangadu
District: Tiruvallur
State: Tamil Nadu